Eva Calor Donatello

Global Power: 11kW
Nominal Power: 9.5kW

Price: € 4090