Eva Calor Raffaello

Global Power: 12kW
Nominal Power: 10.5kW

Price: € 3190