Eva Calor Gaia

Global Power: 5kW
Nominal Power: 4.5kW

Price: € 1280